back to front page

 Group Bio

 albums

 press

 Basil Bio

 Order info

 History

 

back to front page

 

 

 

 

 

 

Picture

Picture

 

 

 

Basil Henriques Bio.

He is highly experienced as a Musical Arranger-Record producer-Vocal Technique coach.
( Studio and live performance skills )
He has arranged the music, performed as a session musician on various instruments, produced and supervised the vocal
performance, engineered and mixed All of the following :-

Albums :-
Bagatelle (ALL of their original demos for songs such as "Summer in Dublin" etc)
Peggy's Leg ( Album, "Grinilla" )
Philomena Begley ( 8 albums and most of her singles)
Foster & Allen ( 3 albums and 3 singles)
Ray Lynam ( Various albums and singles )
Big Tom ( 16 albums and various singles)
Larry Cuningham ( Various albums, singles and videos)
T.R. Dallas ( Various albums and singles )
Brendan Shine ( Various albums and singles )
Cathy Durkin ( Various albums and singles )
Susan McCann ( Various albums and singles )
John Hogan ( Various albums and singles )
Hank Locklin ( Various albums and singles )
Tony Stevens ( Various albums and singles )
Buddy Boland ( Album )
Sean McGuire ( 2 albums )
Donna Darlene (1 album )
and MANY others in the entertainment business in Ireland
 

He started playing guitar at eleven years of age and took up Hawaiian guitar at twelve.
His first pedal guitar was a six string gibson 4 pedal electraharp.
At fourteen he was playing in his mother's group "The Blue Hawaiians" and at sixteen formed the "Waikiki Islanders" .
From 1966 to 1968 he was resident at the "Castaways" night club in Birmingham with his group , also playing at the BBC Broad Street studios twice a week recording "Slots" for their national network light music prgs.
He then toured Europe (The American Forces Bases) with his own show which included dancers and a knife throwing/fire dancer from Samoa. (Danny Tigilo)
He signed with EMI Records in 1966 and recorded several albums for them on their prestigious Studio Two Stereo series.

In 1970 he moved to Ireland and was co-founder of a C&W Showband called the Virginians.
At that time Country Music was gathering momentum in Ireland and he was the ONLY pedal steel player working full time pro. He did 99% of the recording sessions for the next twenty years, producing many albums and singles along the way.
He was also in demand by visiting American artists for their TV and road gigs.

He quit session work in 1991 to concentrate on a  "Duo"   as he had been offered many exclusive hotel residencies.
He is un-trained with respect to formal tuition, but born with music in his soul. As you surely know yourself , it is an intangible thing that really defies description BUT shows in the performance.
He is self taught regarding theory and has used the "Royal Academy" theory books for his studies.
Jazz orientated with his chordal knowledge(Mickey Baker's Jazz Guitar books) and influenced by the thirties through the fifties with his musical taste end styles, He was also lucky to grow up (If he ever did) during the transition from Skiffle to rock
and roll and finally the 60's, all of which formulated his present knowledge and taste.
 

He has performed as a musician with artistes such as :- Foster and Allen, bandleader with Philomena Begley, Roly Daniels and T.R. Dallas, and a staff musician with for RTE.,
session musician with the top studios in Europe, backing the likes of Gilbert O'Sullivan, Slim Whitman, Hank Locklin (He also produced two albums of Hank's, recorded during some of his many tours of Ireland), Tammy Wynette ( She always asked for him for her Irish dates and he backed her on her last tour of Ireland and her "Late Late Show" appearance), and MANY more, He also has many solo " Easy Listening " Albums to his credit,
 As an instructor for the Irish government agency "FAS" he  started courses at local Institutes of Technology for "Steel Guitar" and "Dobro" as well as the RGT  various guitar courses, He is an acredited tutor for the "London School of Music".

 

 

Basilicum Henriques Bio.

 

Hij wordt hoogst ervaren als Muzikale arranger-Verslag producent-vocale bus van de Techniek.
(Studio en levende prestatiesvaardigheden) hij heeft de muziek geschikt, die als zittingsmusicus wordt uitgevoerd op diverse instrumenten, veroorzaakt en gecontroleerd de vocale prestaties, gebouwd en gemengd Elk van volgend:-   Albums:- Het Been van Peggy van de kleinigheid (Elk van hun originele manifestaties voor liederen zoals de "Zomer in Dublin" enz.) (Album, "Grinilla") Philomena Begley (8 albums en de meesten van haar kiezen) uit bevordert & Allen (3 albums en 3 kiezen) uit Ray Lynam (Diverse albums en kiest) uit Grote Tom (16 albums en divers kiest) uit Larry Cuningham (Diverse albums, kiest en video's) uit T.R. Dallas (Diverse albums en kiest) uit Brendan Shine (Diverse albums en kiest) uit Cathy Durkin (Diverse albums en kiest) uit Susan McCann (Diverse albums en kiest) uit John Hogan (Diverse albums en kiest) uit Streng Locklin (Diverse albums en kiest) uit Tony Stevens (Diverse albums en kiest) uit Vriend Boland (Album) Sean McGuire (2 albums) ontsproot Jackson (1 duet album) Donna Darlene (1 album) en VELE anderen in de vermaakzaken in Ierland   Hij kan voor een volledig overlegorkest noteren en helpt vaak RTE personeelsarrangers door transcripties voor hen te doen.Hij is een goed geŽerbiedigd lid van de staalguitar gemeenschap. 
 

 

Hij begon guitar bij elf jaar oud te spelen en nam Hawaiiaanse guitar bij twaalf op.
Zijn eerste pedaalguitar was een pedaal zes koord gibson 4 electraharp.
Bij veertien hij in de groep van zijn moeder de "Blauwe Hawaiianen" en bij zestien speelde vormde de "Eilandbewoners Waikiki".
Vanaf 1966 tot 1968 was hij ingezeten bij de "Castaways" nachtclub in Birmingham met zijn groep, ook spelend bij de BBC Brede studio's die van de Straat twee keer per week "Groeven" voor hun nationale netwerk lichte muziek prgs registreren.
Hij reiste toen Europa (de Amerikaanse Basissen van Krachten) met zijn eigen show die dansers omvatte en een mes dat/danser van Samoa in brand steekt werpt. (Danny Tigilo) hij ondertekende met EMI Verslagen in 1966 en registreerde verscheidene albums voor hen op hun prestigieuze Studio Twee Stereoreeks.

 

In 1970 bewoog hij zich aan Ierland en was mede-stichter van Showband C&W genoemd Virginians.
Op dat ogenblik verzamelde de Muziek van het Land impuls in Ierland en hij was de ENIGE speler die van het pedaalstaal full-time pro werkt. Hij deed 99% van de opnamezittingen voor de volgende twintig jaar, producerend vele albums en kiest langs de manier uit.
Hij was ook in de vraag door Amerikaanse kunstenaars voor hun jollen van TV te bezoeken en van de weg.

 

Hij hield op het zittings met werk in 1991 om zich op een "Duo" te concentreren aangezien hij vele exclusieve hotelresidenties was aangeboden.
Hij is ongeoefend maar geboren met betrekking tot formeel onderwijs, met muziek in zijn ziel. Aangezien u zich zeker kent, is het een ongrijpbaar ding dat tart werkelijk beschrijving MAAR in de prestaties toont.
Hij is zelf onderwezen betreffende theorie en de theorieboeken de van de "Koninklijke Academie" voor zijn studies gebruikt.
Jazz die met zijn snaarguitar van de knowledge(MickeyBaker Jazz boeken wordt georiŽnteerd) en die door de jaren '30 door de jaren '50 met zijn muzikale stijlen van het smaakeind wordt beÔnvloed, was hij ook gelukkig (als hij ooit) tijdens de overgang van Skiffle om te schommelen en te rollen en tenslotte de jaren '60 groeien, die zijn huidige kennis en smaak formuleerden. 
 

 

Hij heeft als musicus met artistes zoals gepresteerd:- Bevorder en Allen, bandleader met Philomena Begley, Roly Daniels en T.R. Dallas, en een personeelsmusicus met voor RTE., houdt van de zittingsmusicus met de hoogste studio's in Europa, steun van Gilbert O'Sullivan, Slanke Whitman, Streng Locklin (hij produceerde ook twee albums van Streng, die tijdens sommige van zijn vele reizen van Ierland worden geregistreerd), Tammy Wynette (zij vroeg altijd om hem haar Ierse data en hij steunde haar op haar laatste reis van Ierland en haar "laat Recent toont" verschijning), 10 CC, en veel meer, heeft hij ook vele solo "het Gemakkelijke Luisteren" Albums aan zijn krediet, aangezien een instructeur voor het overheidsagentschap "FAS" hij cursussen bij lokale Instituten van Technologie voor "Guitar van het Staal" begon de "School van Londen van Muziek".

 

Het album "Mijn Guitars en I" is zijn tot op heden vijfde. ...... ALLE instrumenten worden gespeeld door hem, bouwde hij en mengde het ook.

 

Bio ベズルHenriques 。

 

彼は音楽として非常にアレンジャー記録する生産者声技術のコーチを経験される。
(スタジオ及び生きている性能の技術) 彼は様々な器械の会議の音楽家として行われ、、次の作り出され、そして指示され、声性能、設計され、そしてすべて混合される音楽を整理した: -   アルバム: - つまらない物の("ダブリン" 等の夏のような歌のための元のデモのすべて) Peggy の足(アルバム、"Grinilla") Philomena Begley は(8 冊のアルバムおよび彼女のほとんどは選抜する) 及びアレン(3 アルバムおよび3 つは選抜する) 光線Lynam (様々なアルバムはおよび選抜する) 大きいトム(16 アルバムおよび様々選抜する) ラリーCuningham (様々なアルバム、及びビデオ選抜する) T は促進する。R. アルバム) ショーンMcGuire ダラス(様々なアルバムは選抜し、) Brendan の輝やきの(様々なアルバムは選抜し、) キャシーDurkin (様々なアルバムは選抜し、) スーザンMcCann (様々なアルバムは選抜し、) ジョンHogan (様々なアルバムは選抜し、) Hank Locklin (様々なアルバムは選抜し、) トニーStevens の(様々なアルバムは選抜し、) 相棒Boland は((2 冊のアルバム) ジャクソン((1 冊のアルバム) ドーナDarlene 及びアイルランドの催し物ビジネスの多くの他1 冊のduet のアルバム) を撃った   彼は完全なコンサートのオーケストラのために記録でき、頻繁にそれらのためのトランスクリプションをすることによってRTE のスタッフのアレンジャーを助ける。彼はスチールギターのコミュニティのよく尊重されたメンバーである。 
 

 

彼は11 年齢にギターを演奏し始め、12 時でハワイアン・ギターをとた。
彼の最初ペダルのギターは6 ひものgibson 4 のペダルのelectraharp だった。
14 で彼は彼の母のグループで"青いハワイ州人" を演じて、16 で"Waikiki 島民" を形作った。
1966 年から1968 年から彼はまた週に二度"記録する広い通りのスタジオが国民ネットワークの軽い音楽prgs のために細長い穴をつける" BBC で遊んでいる彼のグループが付いているバーミンガムの"無頼漢" のナイトクラブであった。
彼はそれからサモアからのダンサーそしてナイフthrowing/fire のダンサーを含んでいた彼自身のショーのヨーロッパ(アメリカ軍の基盤) を旅行した。 (Danny Tigilo) 彼は1966 年にEMI の記録と署名し、著名なスタジオ2 ステレオシリーズのそれらのための複数のアルバムを記録した。

 

1970 年に彼はアイルランドに動き、Virginians と呼ばれたC&W Showband の共同出資者だった。

その時にカントリーミュージックはアイルランドの運動量を集めて、彼はプロをフルタイムで働かせている唯一のペダル鋼鉄プレーヤーだった。 彼は次の20 年のための録音の会議の99% を途中で選抜する、多くのアルバムをし、作り出す。
彼はTV 及び道のギグのためのアメリカの芸術家の訪問によってまた需要があった。

 

彼は彼が多くの排他的なホテルの在住を提供されたので"デュオに" 集中するために1991 年に会議の仕事をやめた。
彼は形式的な授業料に関して未熟、しかし彼の精神の音楽と耐えられてである。 確かにあなた自身を知っているので、実際に記述性能のショーに挑むのは無形事である。
彼は理論に関して教えられる自己、彼の調査のために"高貴なアカデミー" 理論の本を使用した。
彼の弦状のknowledge(Mickey のパン屋のジャズギターによって方向づけられるジャズは) 彼の音楽好みの終わり様式の五十年代によって三十代までに影響を及ぼされて予約し、彼はSkiffle からの彼の現在の知識および好みを作り出した最終的に60 年代育つためにまた幸運だった及びロックンロールへの転移の間に(彼が) 。 
 

 

彼はartistes と音楽家としてのような行った: - アレンのPhilomena Begley 、Roly Daniels およびT のバンドリーダー促進すれば。R. RTE のためののダラスおよびスタッフの音楽家。、会議音楽家と上スタジオでヨーロッパ、支持して同類のGilbert O'Sullivan 、トムジョーンズ、細いWhitman 、彼はHank Locklin (またアイルランドの彼の多くの旅行のいくつかの間に記録されたHank の2 冊のアルバムを作り出した) 、Tammy Wynette (彼女は常に彼女のアイルランドの日付の間彼を頼み彼はアイルランドの彼女の最後の旅行の彼女及び彼女を"遅く遅いショー" の出現支持した) 、10 のcc 、及び多く、彼にまた政府関係機関のための教官として彼の信用に多くの単独の"容易な聞く" アルバムが、ある"FAS" 彼が"スチールギター" のためのローカル技術協会で始めたコースをそしてRGT の様々なギターと同様、"Dobro" は、彼であるacredited "音楽のロンドン学校" ののための個人教師を流れる。

 

アルバムは"私のギターおよびI" 彼の第5 今までにである。 ...... 器械すべては彼によってされる、彼はまたそれを設計し、混合した。

 

 


 

 

 

[index] [Group Bio] [albums] [press] [Basil Bio] [Order info] [History]

 

 

Copyright 2002 foleywood , Inc. All rights reserved